Jesteśmy centrum przygotowujuącym do egzaminów Cambridge współpracującym z Centrum Egzaminacyjnym Clan City

clan city logo

Telefon  +48 698 868 983

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin

Regulamin Szkoły Języków Obcych The Voice of English

Magdalena Proszek The Voice of English

ul. Płońska 9, 06-400 Ciechanów

NIP:  5661941819

REGON: 384349512

 

 

§ 1.Przedmiot regulaminu

Regulamin obowiązuje każdego Słuchacza szkoły The Voice of English.

Szkoła językowa The Voice of English zobowiązuje się:

  • po zgłoszeniu się Ucznia udzielić wszystkich informacji dotyczących usług oferowanych przez szkołę

  • wysłuchać wszelkich uwag Uczniów, w celu poprawienia jakości usług oferowanych przez szkołę

  • przestrzegać Regulaminu

§ 2. Organizacja zajęć

2.1 Rok szkolny w The Voice of English  trwa zasadniczo od 15 września do 20 czerwca.

2.2 Nauka może być kontynuowana w lipcu i sierpniu pod warunkiem zgody wszystkich uczestników danej grupy.

2.3 Cena kursów jest zróżnicowana w zależności od poziomu nauczania, zgodna z cennikiem Szkoły.

2.4 Zajęcia na kursach organizowanych przez The Voice of English  prowadzą Lektorzy posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki języków obcych.

2.5 Zajęcia dydaktyczne oraz praca Lektorów podlega stałemu nadzorowi metodycznemu.

2.6 Zajęcia na kursach prowadzone są wg ustalonego tygodniowego planu zajęć.

2.7 W przypadku nieobecności Lektora, Szkoła w przypadku niemożności wyznaczenia zastępstwa proponuje nowy termin przeprowadzenia zajęć. Kurs jest tak zaplanowany, że pozwala na odwołanie max 10 zajęć w ciągu roku szkolnego bez konieczności odrabiania. Informacja o odwołaniu zajęć podawana jest z wyprzedzeniem. W sytuacjach nagłych biuro szkoły przekazuje informację telefonicznie w trybie natychmiastowym.

2.8 Nowy termin zajęć ustalany jest zawsze wspólnie przez Lektora oraz grupę i musi uzyskać akceptację przynajmniej 75% Uczniów.

2.9 Zajęcia są prowadzone w siedzibie Szkoły lub poza nią. Na przykład w domu Ucznia w przypadku zajęć indywidualnych lub w siedzibie firmy w przypadku kursu firmowego.

§ 3. Prawa i obowiązki Uczniów

3.1 Przyporządkowanie Uczestnika kursu do grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego oraz – w razie potrzeby – rozmowy z lektorem.

3.2 Na kursy na poziomie początkującym nie ma wymagań kwalifikacyjnych.

3.3 Uczestnicy mają prawo do odbycia 1 próbnej lekcji, która jest bezpłatne w przypadku niezdecydowania się na kurs. W innym razie, lekcje te są doliczane do pierwszej płatności za kurs.

3.4 Jeżeli w trakcie trwania kursu okaże się, że poziom wybranej grupy językowej jest dla Uczestnika zbyt niski lub zbyt wysoki, wówczas Uczestnikowi przysługuje prawo zmiany grupy.

3.5 W zajęciach językowych może uczestniczyć każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:

1. zapoznał się i zaakceptował Regulamin Szkoły,

2. nie zalega z regulowaniem należności wobec The Voice of English

3. stosuje się do zasad ujętych w Regulaminie,

3.6 Na zakończenie semestru Uczestnicy otrzymują na żądanie raport wyników w nauce, a na zakończenie kursu – świadectwo ukończenia kursu.

3.7 Używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć oraz zakłócanie ich przebiegu w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone.

3.8 Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego stawiania się na zajęciach, a Lektorzy do rozpoczynania i kończenia każdych zajęć w wyznaczonym czasie.

§ 4. Zapisy i zasady płatności

4.1 The Voice of English przyjmuje zapisy na kursy językowe w trakcie całego roku.

4.2 Rezerwacja miejsca na kursie następuje po podpisaniu Umowy z The Voice of English

4.3 Wysokość opłaty za kurs wynika z aktualnie obowiązującego cennika, rabaty nie sumują się.

4.4 Cena kursu obejmuje opłatę za ustaloną ilość godzin dydaktycznych objętych programem wybranego kursu, dodatkowe materiały dydaktyczne, które Uczestnik otrzymuje na zajęciach, test kwalifikacyjny (jeśli jest konieczny), testy cząstkowe i końcowe, egzaminy próbne, raport semestralny, świadectwo ukończenia kursu oraz możliwość nieograniczonego korzystania z zasobów szkoły oraz doradztwa metodycznego.

4.5 Uczniowie korzystają z podręczników, które Szkoła udostępnia odpłatnie w cenie 110 zł za sztukę.

4.6 Osoby dołączające do grupy w trakcie trwania kursu wnoszą opłatę za zajęcia, w których będą uczestniczyć. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za zajęcia, które już się odbyły w ramach kursu, a w których Uczestnik nie uczestniczył.

4.7 Opłatę za kurs należy uiszczać w biurze The Voice of English lub na konto bankowe.

4.8 W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat The Voice of English ma prawo pobierać ustawowe odsetki.

4.9 Czasowa nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty za kurs.

 

§ 5. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie

5.1 Każdy Uczestnik ma prawo zrezygnować z kontynuacji nauki w  The Voice of English  w dowolnym momencie trwania kursu z zachowaniem regulaminowego trybu i okresu wypowiedzenia umowy.

1. Rozwiązanie umowy następuje na pisemny wniosek (oświadczenie o rezygnacji) Uczestnika kursu.

2. Umowa zostaje rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi 1 miesiąc.

3. Słuchacz rezygnujący z kursu obowiązany jest do uregulowania należnych płatności włączając ostatni dzień obowiązywania Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

4. Słuchaczowi, który zapłacił za kurs z góry, nie przysługuje prawo zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 § 6. Świadczenie usług drogą elektroniczną

6.1 Szkoła The Voice of English korzysta z platformy Active Now do zarządzania grupami, komunikacji, kontrolowania postępów, etc. Do korzystania z platformy potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu.

6.2 Kursanci/Opiekunowie Kursantów mają możliwość dokonywania płatności online za pomocą panelu T-Pay ( Regulamin korzystania z panelu https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin.pdf )

6.3. Szkoła  nie zawiera umów drogą elektroniczną

6.4 Szkoła  zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym

§ 7. Tryb postępowania reklamacyjnego

7.1  Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres: Magdalena Proszek the Voice of English, ul. Płońska 9, 06-400 Ciechanów, lub adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.2 Płatnik winien umieścić w zgłoszeniu reklamacyjnym: przyczynę reklamacji, opis zastrzeżeń, swoje imię, nazwisko, adres i dane Kursanta, którego dotyczy reklamacja

7.3 Szkoła zobowiązuje się do pełnej obsługi reklamacji Płatników oraz udzielania im odpowiedzi najpóźniej w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych. Odpowiedź na reklamację jest wydawana zgodnie z życzeniem Płatnika na jego adres poczty elektronicznej. W innych przypadkach Szkoła  udziela odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1 Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

7.2 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.